OBJECTE SOCIAL
IPSA LEX ABOGADOS, S.L.P, estem especialitzats, des de fa més de 40 anys, en dret laboral i de  Seguretat Social.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a IPSA LEX ABOGADOS, SLP i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de IPSA LEX ABOGADOS, S.L.P

L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de IPSA LEX ABOGADOS, S.L.P llevat que s’estableixi expressament el contrari.


CONDICIONS D’ÚS

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres serveis professionals.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

IPSA LEX ABOGADOS S.L.P, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta web com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

IPSA LEX ABOGADOS, S.L.P. no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.


POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb la finalitat de facilitar la informació sol·licitada sobre els nostres serveis professionals, gestionar la seva sol·licitud de consulta / cita prèvia, així com la de donar resposta i gestionar els seus comentaris i suggeriments.

A través de l’emplenament de formularis de contacte de la Web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a IPSA LEX ABOGADOS, S.L.P, l’interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas IPSA LEX ABOGADOS, S.L.P, utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents dels anteriorment esmentats, ni els comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l’esmentat Reglament.

Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de dos anys. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot sol·licitar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.

També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

Identitat del responsable (contacte): IPSA LEX ABOGADOS, S.L.P Rambla de Catalunya, 98bis, 1º -08008 Barcelona-


LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renúncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.